satumasendaihaususapo-tokanzentyuumonnjyuutakusuraidosyo–019